Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ก.ค. 2565
ถึง
08 ก.ค. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 3043 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่4) พ.ศ. 2565
08 ก.ค. 2565
ถึง
08 ก.ค. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่งกรองการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานเทศบาลประเภทวิชาการในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชำนาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ
08 ก.ค. 2565
ถึง
08 ก.ค. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล
16 มิ.ย. 2565
ถึง
16 มิ.ย. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 2691 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565
30 พ.ค. 2565
ถึง
30 พ.ค. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 2279 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษา ระดับอาชีวะศึกษา พ.ศ.2565
18 เม.ย. 2565
ถึง
18 เม.ย. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว1685 วันที่ 18 เมษายน 2565 เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทรธ์และการร้องทุกข์(ฉบับที่2)พ.ศ.2565
27 ม.ค. 2565
ถึง
27 ม.ค. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
26 ม.ค. 2565
ถึง
26 ม.ค. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
11 ม.ค. 2565
ถึง
11 ม.ค. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ก.อบต. เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ.2564
11 ม.ค. 2565
ถึง
11 ม.ค. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนราชการปละระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th