Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์


หนังสือราชการ สถ.จ. 
ที่ นพ 0023.4/ว2057 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจกา... (09 พ.ค. 2565)  
ที่ นพ 0023.4/ว2060 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระ... (09 พ.ค. 2565)  
ที่ นพ 0023.4/ว3975 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 เรื่อง เขตเพลิงไหม้ตามกฎหมายว่าด้วยก... (18 เม.ย. 2565)  
ที่ นพ 0023.1/ว 1456 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรป... (31 มี.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 5744 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง การประกาศผลการเล... (29 ธ.ค. 2564)
ที่​ นพ​0023.4​/ว50​11 ลงวันที่​ 18​ พฤศจิกายน​ 2564​ เรื่อง​ ขอความอนุเคราะห์​ป... (19 พ.ย. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว4979 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การบันทึกข้อมูล... (17 พ.ย. 2564)
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อรองรับการบังคับใช้เก... (16 พ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว1299 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศั... (03 พ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว1300 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและ... (03 พ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว1274 ลงวันที่่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการจัดทำเ... (01 พ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว4650ลงวันที่ 26ตุลาคม 2564 เรื่อง ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกส... (26 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ0023.4/ว4621 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอให้มอบหมายเจ้าหน้... (25 ต.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว4603 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ กรณี องค... (21 ต.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว4611 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อควา... (21 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว4608 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 การรายงานเหตุการกระทำความ... (21 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 3251 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรร... (16 ก.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 3233 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม เรื่อง การจัดทำแบบสำรวจหน่วย... (16 ก.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 3238 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์... (16 ก.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.5/ว 737 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "... (30 มิ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 884 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่ว... (05 ส.ค. 2565)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 3369 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข... (05 ส.ค. 2565)  
ที่ นพ 0023.4/ว 3367 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง การพิจาณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญ... (05 ส.ค. 2565)  
นพ 0023.1/ว 3312 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอส่งรายงานประจำปี 2564 กรมส่งเส... (03 ส.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.2/ว 3309 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบ... (02 ส.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.4/ว 3308 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เรื่อง การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่... (02 ส.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 870 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอให้รายงานรหัสพยั... (02 ส.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.2/ว 3302 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เรื่อง แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ... (02 ส.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.2/ว 3307 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. แล... (02 ส.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 3257 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เรื่อง สำรวจแผนความต้อง... (27 ก.ค. 2565)
ด่วนมาก ที่ นพ 0023.4/ว 838 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม... (22 ก.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 3197 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ... (22 ก.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.2/ว 3181 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวก... (22 ก.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 002.2/ว 3173 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจ... (21 ก.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.2/ว 3147 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโค... (21 ก.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.2/ว 3124 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหร... (21 ก.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.2/ว 3127 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ... (20 ก.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.1/ว3146 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ... (20 ก.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 3137 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมา... (20 ก.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.2/ว 3128 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข... (19 ก.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่น... (29 เม.ย. 2565)  

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (24 ก.พ. 2565)  

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (24 ก.พ. 2565)  

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (14 ก.พ. 2565)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (02 ก.ย. 2564)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (07 เม.ย. 2564)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (05 มี.ค. 2564)

นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ต... (05 มี.ค. 2564)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (24 ก.พ. 2564)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (09 ก.พ. 2564)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (09 ก.พ. 2564)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีถวายรา... (16 พ.ย. 2563)

สถจ.นครพนม จัดโครงการฝึกอ... (26 ต.ค. 2563)

นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่น... (26 ต.ค. 2563)

นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจ... (22 ต.ค. 2563)

นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจ... (19 ต.ค. 2563)

ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่ว... (16 ต.ค. 2563)

ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่ว... (16 ต.ค. 2563)

ด่่วนมาก ที่ นพ 0023.4/ว ... (06 ส.ค. 2563)

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมรณรง... (09 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้า... (27 ก.ค. 2565)  
โครงการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต AC จำนวน 440 ตัน เพื่อปรับปรุงลู่วิ่งถนนภายในสนามก... (20 ก.ค. 2565)  
โครงการค่าจัดซื้อเตียงนอน สำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมสำหรับใช้ปฏิบัติงานประจ... (12 ก.ค. 2565)  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 ด... (27 มิ.ย. 2565)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่... (27 มิ.ย. 2565)
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ... (10 มิ.ย. 2565)
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาต... (08 มิ.ย. 2565)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม... (06 มิ.ย. 2565)
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาต... (06 มิ.ย. 2565)
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาต... (20 พ.ค. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านท่าบ่อ ... (06 พ.ค. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านท่าบ่อ ... (06 พ.ค. 2565)
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (06 พ.ค. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางวิลัยวรรณ หมู่ที่2 บ้านค... (11 เม.ย. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางหอมหวล หมู่ที่18... (11 เม.ย. 2565)
ที่ นพ 71502/147 31มีนาคม 2565 เรื่อง ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid... (11 เม.ย. 2565)
ประกาศประกวดราตาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ด้วยวิธีก... (04 เม.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัด... (30 มี.ค. 2565)
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของทางราชการ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน... (30 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัด... (25 มี.ค. 2565)
Responsive image
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 7/2565 (02 ส.ค. 2565)  
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2565 (02 ส.ค. 2565)  
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 6/2565 (06 ก.ค. 2565)  
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2565 (04 ก.ค. 2565)
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้ง 5/2565 (02 มิ.ย. 2565)
มติ ก.อบต.นครพนม ครั้งที่ 5/2565 (01 มิ.ย. 2565)
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 4/2565 (09 พ.ค. 2565)
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2565 (05 พ.ค. 2565)
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2565 (04 เม.ย. 2565)
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 3/2565 (01 เม.ย. 2565)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 2/2565 (02 มี.ค. 2565)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2565 (02 มี.ค. 2565)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 1/2565 (07 ก.พ. 2565)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2565 (02 ก.พ. 2565)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 12/2564 (05 ม.ค. 2565)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 (04 ม.ค. 2565)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 11/2564 (14 ธ.ค. 2564)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2564 (03 ธ.ค. 2564)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2564 (08 พ.ย. 2564)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 10/2564 (05 พ.ย. 2564)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive imageResponsive image
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th