Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ นพ 0023.2/ว14140 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ... (18 ต.ค. 2561)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๔๐๕๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการ... (16 ต.ค. 2561)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๓๗๘๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศ... (10 ต.ค. 2561)  
หนังสือ สทจ.นพ.ด่วนที่สุด ที่ นพ0023.4ว987 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง การสำ... (01 ต.ค. 2561)
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองตามมติ คณ... (24 ก.ย. 2561)
ขอเชิญประชุมชี้แจงผ่านระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ (YouTube live streaming) เพื่อชี้แจงก... (24 ก.ย. 2561)
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นพ0023.4/ว12520 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 เรื่อง ตรวจสอบกา... (17 ก.ย. 2561)
ประชุมสัมพันธ์กฎหมาย ประกาศกระทรวงคมนาคม/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ กรมเจ้าท่า (12 ก.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๒๑๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ... (11 ก.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๙๕๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก... (06 ก.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๓๗๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศ... (28 ส.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 11371 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง การติดตามการประ... (27 ส.ค. 2561)
ที่ นพ 0023.1/ว 856 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดงาน เฉลิมฉลอ... (23 ส.ค. 2561)
ที่ นพ 0023.1/ว 858 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรื่อง การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิ... (23 ส.ค. 2561)
ที่ นพ 0023.1/ว 860 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ... (23 ส.ค. 2561)
ที่ นพ 0023.1/ว 862 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัม... (23 ส.ค. 2561)
ที่ นพ 0023.2/ว853 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง การบันทึกข้อมูลนายทะเบียนปร... (22 ส.ค. 2561)
ที่ นพ 0023.2/ว11115 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย... (21 ส.ค. 2561)
ที่ นพ 0023.2/ว842 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เรื่อง การสำรวจข้อมูลของเทศบาล (21 ส.ค. 2561)
ที่ นพ 0023.2/ว 836 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เรื่อง เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติระ... (21 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรม “เม... (04 ก.ย. 2561)  

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีถวายเค... (14 ส.ค. 2561)  

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีลงนามถ... (14 ส.ค. 2561)  

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีทำบุญต... (14 ส.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีบวงสรว... (13 ก.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมโครงการจัง... (14 มิ.ย. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมกิจกรรมวัน... (01 มิ.ย. 2561)

สถจ.นครพนม จัดอบรมโครงการ... (19 มิ.ย. 2560)

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมปลูก... (01 ก.ค. 2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ... (17 มิ.ย. 2559)

กิจกรรม bike for mom ของส... (20 ส.ค. 2558)

สถจ.นครพนม เป็นเจ้าภาพ ทอ... (22 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม เข้าร่วมกิจกรร... (10 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม ร่วมเปิดงานประ... (13 ต.ค. 2556)

กิจกรรม Big Cleaning Day ... (08 ต.ค. 2556)

ร่วมเปิดงานวันรวมน้ำใจให้... (17 ก.ย. 2556)

งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม... (14 ส.ค. 2556)

นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผ... (31 ก.ค. 2556)

คณะกรรมการตรวจรับแบบทดสอ... (31 ม.ค. 2556)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (06 ธ.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าวโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด... (27 ก.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้่างก่อสร้าง (27 ก.ย. 2561)  
ประกาศงานประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.โพนทอง อ.บ้านแพง (21 ก.ย. 2561)  
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง โครงการจ้างก่อสร้าง(วิธีเฉพาะเจาะจง)29 โคร... (13 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง โครงการจ้างก่อสร้าง(วิธีเฉพาะเจาะจง)29 โคร... (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจร ... (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีเทพ (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่องสร้างปรับปรุงผิวจราจรและระบบระบา... (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพินิจรังส... (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนทัศนปทุมแ... (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสุทรวิจิต... (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำถนนบำรุ... (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโพธิศรี (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรตลาดสดเทศบาล... (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อร... (13 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระทาย เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ ... (13 ก.ย. 2561)
การประมูลราคาให้เช่าสินทรัพย์ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนครพนม (04 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(โต๊ะเก้าอี้... (01 ส.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงงานจ้างก่อสร้าง (อ.บ.ต.โพนบก... (23 ก.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะและเก้... (19 ก.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๒๓.๑/ว ๑๔๐๑๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื... (16 ต.ค. 2561)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว1030 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดทำบันทึกท้อง... (11 ต.ค. 2561)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว1030 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดทำบันทึกท้อง... (11 ต.ค. 2561)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 12652 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 เรื่อง การยกเลิกสำเนาเ... (19 ก.ย. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 12333 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง การติดตามการประ... (12 ก.ย. 2561)
ที่ นพ 0023.3/ว 11985 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดให้องค์... (06 ก.ย. 2561)
ด่วนที่สุด นพ 0023.4/ว 11380 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปร... (29 ส.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๘๗๑๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบั... (02 ก.ค. 2561)
ที่ นพ 0023.3/ว 7362 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง แจ้งประกาศจังหวัดนครพนม เรื... (06 มิ.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๗๓๑๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครู/ พ... (04 มิ.ย. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 7030 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการขอใช้ที... (28 พ.ค. 2561)
นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๖๓๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่... (21 พ.ค. 2561)
การประชุมผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบปร... (18 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๕๑๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. แล... (17 พ.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๔๑๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดวันส่งผลงานท... (11 พ.ค. 2561)
แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) (10 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๔๑๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประ... (10 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๐๘ ลงวันที่ ๒พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รวบรวมข้อมูลรายชื่อข้าราชการครู... (02 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๙๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภ... (01 พ.ค. 2561)
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรม... (23 เม.ย. 2561)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th