Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์

หนังสือราชการ สถ.จ. 
ืที่ นพ 0023.4/ว 1914 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ก... (22 เม.ย. 2564)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 1827 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบองค์ก... (19 เม.ย. 2564)  
ที่ นพ 0023.4/ว 1825 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 9... (19 เม.ย. 2564)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 469 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่องกฎกระทรวงกำหนดแบบคำข... (09 เม.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 1531 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการที่ดินและสิ... (01 เม.ย. 2564)
ด่วนที่่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 413 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง การบันทึกข้อมูลแล... (26 มี.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 399 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่องกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก คว... (24 มี.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 3122 ลงวันที่่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบร... (22 มี.ค. 2564)
ด่วนมาก ที่ นพ 0023.4/ว 364 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เรื่อง การบันทึกข้อมูลเกี่ยว... (15 มี.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 1235 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เรื่อง การบันทึกข้อมูลแล... (15 มี.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 1109 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง ข้อหารือกรณีอาสาสม... (08 มี.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 319 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรื่อง การประสานการปฏิบัติงานตรวจสอบค... (04 มี.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 320 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งการลงพื้นที่โครงการให้คำปร... (03 มี.ค. 2564)
ที่่ นพ 0023.4/ว 955 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่ว... (01 มี.ค. 2564)
ด่วนที่่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 865 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอความอนุเครา... (19 ก.พ. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 775 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ... (16 ก.พ. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 716 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศกำหนดให้... (15 ก.พ. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 652 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การประสานการปฏิ... (09 ก.พ. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 570 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การเตรียมความพร... (04 ก.พ. 2564)
ด่วนมาก ที่ นพ 0023.4/ว 512 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำ... (02 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 1880 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง สารรัฐมนตรีว่าการ... (22 เม.ย. 2564)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๘๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา ... (22 เม.ย. 2564)  
ที่ นพ 0023.2/ว 1884 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจ... (21 เม.ย. 2564)  
ที่ นพ 0023.2/ว 1874 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วน... (21 เม.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.2/ว 1873 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง ประกาสหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงิน... (21 เม.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.2/ว 1861 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ... (21 เม.ย. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 1853 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้ง... (20 เม.ย. 2564)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๙๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเสนอหลักสูตรอบรมที่รับรองจาก... (20 เม.ย. 2564)
นพ 0023.1/ว 494 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี... (20 เม.ย. 2564)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๗๔๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำ... (19 เม.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.2/ว 1713 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรั... (09 เม.ย. 2564)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๖๔๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค... (07 เม.ย. 2564)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๖๒๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล... (05 เม.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.2/ว 451 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอ... (02 เม.ย. 2564)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๕๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร... (02 เม.ย. 2564)
นพ 0023.1/ว 436 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี... (01 เม.ย. 2564)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๓๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ก... (31 มี.ค. 2564)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๒๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัน... (31 มี.ค. 2564)
นพ 0023.1/ว 1530 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื... (31 มี.ค. 2564)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๓๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลา... (31 มี.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (07 เม.ย. 2564)  

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (05 มี.ค. 2564)  

นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ต... (05 มี.ค. 2564)  

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (24 ก.พ. 2564)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (09 ก.พ. 2564)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (09 ก.พ. 2564)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีถวายรา... (16 พ.ย. 2563)

สถจ.นครพนม จัดโครงการฝึกอ... (26 ต.ค. 2563)

นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่น... (26 ต.ค. 2563)

นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจ... (22 ต.ค. 2563)

นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจ... (19 ต.ค. 2563)

ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่ว... (16 ต.ค. 2563)

ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่ว... (16 ต.ค. 2563)

ด่่วนมาก ที่ นพ 0023.4/ว ... (06 ส.ค. 2563)

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมรณรง... (09 ม.ค. 2562)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีวางพาน... (15 พ.ย. 2561)

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรม “เม... (04 ก.ย. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีถวายเค... (14 ส.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีลงนามถ... (14 ส.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีทำบุญต... (14 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ประกาศด้วยวิธีประกาวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) องค์การบริหา... (03 มี.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ประกาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) องค์การบริหา... (25 ม.ค. 2564)  
ประกวดราคาจ่างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสารภาณนิมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร... (16 มี.ค. 2563)  
ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนธำรงประสิทธิ์ ด้วยวิธีป... (16 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประกวดการจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (24 ก.พ. 2563)
ที่ นพ 0023.4/ว 3230 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมือง... (09 ก.ย. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1928 ลว.23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมืองนครพนมแ... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1916 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมืองน... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1915 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกวดเทศบาลเมื... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว1917 ลว.22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกวดเทศบาลเมืองนครพนมแล... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1926 ลว.23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอก... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1878 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมืองน... (23 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1171 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอก... (03 พ.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1117 ลว.23 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประ... (26 เม.ย. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1083 ลว.19 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประ... (26 เม.ย. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1082 ลว. 19 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารปร... (26 เม.ย. 2562)
สำเนาประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประกวดการจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (10 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่้่อมสภาพและชำรุด หร... (10 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าโรงงานผลิตพลังงา... (04 เม.ย. 2562)
Responsive image
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
มติ ก.อบต ครั้งที่ 4/2564 (21 เม.ย. 2564)  
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 (19 เม.ย. 2564)  
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 3/2564 (05 เม.ย. 2564)  
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 2/2564 (04 มี.ค. 2564)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2564 (01 มี.ค. 2564)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 1/2564 (02 ก.พ. 2564)
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2564 (29 ม.ค. 2564)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 12/2563 (30 ธ.ค. 2563)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2563 (30 ธ.ค. 2563)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 11/2563 (04 ธ.ค. 2563)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2563 (03 ธ.ค. 2563)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 10/2563 (30 ต.ค. 2563)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2563 (30 ต.ค. 2563)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2563 (01 ต.ค. 2563)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 9/2563 (29 ก.ย. 2563)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2563 (09 ก.ย. 2563)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 8/2563 (02 ก.ย. 2563)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2563 (03 ส.ค. 2563)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 7/2563 (29 ก.ค. 2563)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2563 (10 ก.ค. 2563)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive imageResponsive image
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th