Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวกลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ก.พ. 2566 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 568 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องสำรวจความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
06 ก.พ. 2566 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 589 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
02 ก.พ. 2566 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 180 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (0034)
02 ก.พ. 2566 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ0023.2/ว184 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
01 ก.พ. 2566 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 167 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนมพิจารณาตามอำนาจหน้าที่
01 ก.พ. 2566 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 513 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2566
01 ก.พ. 2566 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่นพ 0023.2/ว 512 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566)
01 ก.พ. 2566 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่นพ 0023.2/ว 526 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)
01 ก.พ. 2566 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่นพ 0023.2/ว525 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านช่างของเทศบาล
01 ก.พ. 2566 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่นพ 0023.2/ว525 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านช่างของเทศบาลสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th