Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 8271 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.1/ว 8270 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"
20 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว8190 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ........(ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
20 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.1/ว 681 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่อง การจัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
12 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนมาก ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/ว ๗๘๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.1/ว 673 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
11 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนมาก ที่ นพ 0023.1/ว 7771 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561
07 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๗๔๘๖ ลงถุนาวันที่ ๗ มิยน ๒๕๖๑ เรื่อง การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
07 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๗๔๘๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
06 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 7477 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th