Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ต.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.4/ว 1271 เรื่อง ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราข 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ
08 ต.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 1272 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Local Government Summit 2019
08 ต.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่่สุด ที่ นพ 0023.4/ ว 1270 เรื่อง แจ้งเพิกถอนรายชื่่อผู้ทิ้งงาน
07 ต.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 14510 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
07 ต.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.4/ว 14511 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
04 ต.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1259 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
04 ต.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๔๔๒๘ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) (Traning program for Administration of School Curriculum : Basic
04 ต.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๔๔๒๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
03 ต.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 1237 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง โครงการอบรมการเสริมสร้างประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
03 ต.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 1247 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th