Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 เม.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๘๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
22 เม.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 1880 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันเทศบาล ประจำปี 2564
21 เม.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1861 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)
21 เม.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1873 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง ประกาสหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเดือนค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564
21 เม.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1874 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2564
21 เม.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1884 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฆรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 เม.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 1853 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจตริการสอบ
20 เม.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 494 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
20 เม.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๙๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเสนอหลักสูตรอบรมที่รับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา (เก็บชั่วโมงพัฒนา)
19 เม.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๗๔๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลคลั้งที่ ๓/๒๕๖๔สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th