Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 พ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว16791 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ผลสำเร็จด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 พ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 16826 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมืออนุเคราะห์ชำระหนี้ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
21 พ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 16786 ลงวันที่ 20 พ.ย.2560 เรื่อง สรุปการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560
21 พ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ ว 16889 ลงวันที่ 21 พฤสจิกายน 2560 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
21 พ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 16886 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) จังหวัดนครพนม
21 พ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 16887 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) จังหวัดนครพนม
17 พ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 16310 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย
17 พ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 16619 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14 พ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 1012 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
14 พ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ี่ นพ 0023.3/ว 16402 ลงวันที่14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th