Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ก.พ. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ 216 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษีและการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิ
22 ก.พ. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 2583 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การติดตามสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระบบ e-Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
20 ก.พ. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม 2แบบฟอร์ม..รายงานรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน (ภายในสังกัด) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 1/2560
20 ก.พ. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม 1แบบฟอร์ม..รายงานรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน (ต่างสังกัด) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 1/2560
19 ก.พ. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว193 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
19 ก.พ. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 172 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19 ก.พ. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 197 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การตรวจสอบสถานการณ์มีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
19 ก.พ. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ ว 197 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การตรวจสอบสถานการณ์มีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 ก.พ. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนมาก ที่ นพ 0023.3/ว2358 ลว. 19 ก.พ. 2561 เรื่องโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพิ่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
19 ก.พ. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 199 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th