Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.พ. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว601 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เร่งรัดการจัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 ก.พ. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง สำรวจข้อมูลการใช้งบประมาณ สำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทรบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน
13 ก.พ. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 582 ลวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรฐษนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
13 ก.พ. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 188 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ก.พ. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 558 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ก.พ. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อสู่ ระบบการรักษา
12 ก.พ. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ก.พ. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
12 ก.พ. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563)
12 ก.พ. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว560 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th