Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ก.พ. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๖๐๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
15 ก.พ. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว2602 ลว.14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
15 ก.พ. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๒๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งนโยบายปรับกระบวนการสมัครสมาชิกโรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
15 ก.พ. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว2674 ลว.15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564
13 ก.พ. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว2459 ลว. 12 ก.พ.2562 เรื่อง การพัฒนาและข้บเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 ก.พ. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.33/ว 2484 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้ราง
13 ก.พ. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 2514 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ก.พ. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม mี่ นพ 0023.3/ว 213 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "การพัฒนาระบบบริหารท้องถิ่นอัจฉริยะ (Smart Local Governance)"
12 ก.พ. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.3/ว 214 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
11 ก.พ. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว2390 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th