Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 เม.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว446 ลว.19 เมษายน 2561 เรื่อง สำรวจการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 เม.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/445 ลว.19 เมษายน 2561 เรื่อง สำรวจการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 เม.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/5437 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 เม.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/5438 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 เม.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม หนังสือ สถจ.นพ. ที่ 0023.3/ว 444 ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
18 เม.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 5376 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 เรื่อง การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
18 เม.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนมาก ที่ นพ 0023.3/ว5378 ลว. 18 เมษายน 2561 เรื่อง การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ใน ศพด.ของ อปท.
18 เม.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว5379 ลว.18 เมษายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความเสี่ยงออนไลน์
17 เม.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 419 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 เม.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 5257 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th