Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ที่ นพ 0023.4/ว 319 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรื่อง การประสานการปฏิบัติงานตรวจสอบค... (04 มี.ค. 2564)  
ที่ นพ 0023.4/ว 320 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งการลงพื้นที่โครงการให้คำปร... (03 มี.ค. 2564)  
ที่่ นพ 0023.4/ว 955 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่ว... (01 มี.ค. 2564)  
ด่วนที่่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 865 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอความอนุเครา... (19 ก.พ. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 775 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ... (16 ก.พ. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 716 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศกำหนดให้... (15 ก.พ. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 652 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การประสานการปฏิ... (09 ก.พ. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 570 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การเตรียมความพร... (04 ก.พ. 2564)
ด่วนมาก ที่ นพ 0023.4/ว 512 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำ... (02 ก.พ. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 153 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การรายงานและจัดส่งข้อมูลกา... (02 ก.พ. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 495 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภ... (01 ก.พ. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 315 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก... (22 ม.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 314 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินแล... (21 ม.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 215 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขอหารื... (15 ม.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 163 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตามหน้าที่และอำนา... (13 ม.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 067 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่อง การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัด... (11 ม.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 057 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง การเตรียมการเลือกตั... (06 ม.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 041 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดทำประมวลจริยธ... (06 ม.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 2091 เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถ... (29 ธ.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.4/ว 5671 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่รา... (17 ธ.ค. 2563)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 มี.ค. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.4/ว 319 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรื่อง การประสานการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
03 มี.ค. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.4/ว 320 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งการลงพื้นที่โครงการให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (TIA)
01 มี.ค. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่่ นพ 0023.4/ว 955 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา "ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19 ก.พ. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 865 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
16 ก.พ. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.4/ว 775 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 ก.พ. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 716 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
09 ก.พ. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 652 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การประสานการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
04 ก.พ. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 570 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
02 ก.พ. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.4/ว 153 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
02 ก.พ. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนมาก ที่ นพ 0023.4/ว 512 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th