Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ที่ นพ 0023.4/ว 4480 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขอส่งกฎหมายกระทรวงจำนวน 3 ฉ... (01 ต.ค. 2563)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 002.4/ว 1280 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่อง สำรวจข้อมูลงบประ... (18 ก.ย. 2563)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 9122 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่อง โครงการประชุมเชิ... (16 ก.ย. 2563)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 3923 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (31 ส.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ ว 3903 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน... (31 ส.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 1183 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งเพิกถอนรายชื... (31 ส.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 3873 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง การบันทึกข้อมูลง... (27 ส.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.4/ว 3759 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดิ... (24 ส.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.4/ว 3720 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนราย... (19 ส.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว2196 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การทบทวนและปรับปร... (20 พ.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.4/ว 476 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การติดตามสถานะการใช้งานระบบ IT... (09 เม.ย. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 455 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่อง การขยายเวลาการดำเนิ... (09 เม.ย. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 18210 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การขยายกำห... (20 ธ.ค. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 17640 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพ... (09 ธ.ค. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 1500 ลงวันที่ 20 พฤศจืกายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อและ... (21 พ.ย. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 16489 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การคัดเลือกคณ... (15 พ.ย. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 956 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนิ... (09 ส.ค. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 11294 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์... (08 ส.ค. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023..4ว11047 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งมติ... (05 ส.ค. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.4ว8238 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง พระราชบ... (12 มิ.ย. 2562)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ต.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.4/ว 4480 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขอส่งกฎหมายกระทรวงจำนวน 3 ฉบับ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2562
18 ก.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 002.4/ว 1280 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่อง สำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
16 ก.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 9122 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมและติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
31 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 1183 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
31 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ ว 3903 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
31 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 3923 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
27 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 3873 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง การบันทึกข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ฯ ลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
24 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.4/ว 3759 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
19 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.4/ว 3720 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ พ.ศ.2563
20 พ.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว2196 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th