Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 600 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2/2562
17 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 576 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี 2562 พ.ศ. 2562
17 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 7124 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
16 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว7084 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแสดงซึ่งความจงรกภักดี
08 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 6740 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
07 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 6669 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเด
07 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 544 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
03 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 540 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย
01 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 6419 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2562
01 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 6420 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th