Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ก.พ. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/212 ลว.21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
21 ก.พ. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/210 ลว.21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2561
05 ก.พ. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 1617 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 25
02 ก.พ. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว1428 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง แผนการตรวจสอบการคลัง การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
23 ม.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว881 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม)
23 ม.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 874 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่องรายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 ม.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/993 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเค
09 พ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 16176 ลงวันที่ 9 พ.ย.60 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่เพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2560 ให้แก
09 พ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 16177 ลงวันที่ 9 พ.ย.60 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)
09 พ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว16178 ลงวันที่ 9 พ.ย.60 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th