Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 7772 ลว. 11 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ่อมแนวทางการหักเงินรายได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ จากหน่วยงานต้นสังกัดนำส่งสหกรณ์ฯ
07 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 7488 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุระกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
05 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 640 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
05 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 648 ลว. 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
04 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 615 ลว. 30 เมษายน 2561 เรื่อง จุดความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
04 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 614 ลว.30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79
04 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว7306 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561
04 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 7217 ลว. 1 มิถุนายน 2561 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31 พ.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 7094 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมที่นำส่ง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
31 พ.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 7102 ลงวันที่ 30 พฤษภาคมท 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th