Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๒๓๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสา... (18 เม.ย. 2561)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๑๕๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝ... (05 เม.ย. 2561)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๐๙๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำ... (05 เม.ย. 2561)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๗๓๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบา... (30 มี.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๖๘๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำ... (30 มี.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 4610 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข... (28 มี.ค. 2561)
(แก้ไขใหม่) ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๖๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิ... (20 มี.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๘๒๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ส่งเอกสารประกอบการสรรหาข้ารา... (15 มี.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๘๒๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศการรับสมัครข้าราชการอง... (15 มี.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๖๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรปฐมนิ... (14 มี.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๙๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เรืื่อง การติดตามผลก... (14 มี.ค. 2561)
ด่วนที่สุด นพ ๐๐๒๓.๔/ว ๓๖๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่่อง การดำเนินการของกอง... (14 มี.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๒๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน... (14 มี.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/ว ๓๑๓๙ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจ... (06 มี.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๙๐๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเ... (28 ก.พ. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๔๓๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงาน... (20 ก.พ. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ ฯฑ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๓๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การพิจารณาจัด... (19 ก.พ. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ๐๐๒๓.๔/ว ๑๖๘๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ... (09 ก.พ. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๖๗๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พ... (08 ก.พ. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๑/ว๑๙๖๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข... (08 ก.พ. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สถจ.นครพนม จัดอบรมโครงการ... (19 มิ.ย. 2560)  

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมปลูก... (01 ก.ค. 2559)  

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ... (17 มิ.ย. 2559)  

กิจกรรม bike for mom ของส... (20 ส.ค. 2558)

สถจ.นครพนม เป็นเจ้าภาพ ทอ... (22 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม เข้าร่วมกิจกรร... (10 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม ร่วมเปิดงานประ... (13 ต.ค. 2556)

กิจกรรม Big Cleaning Day ... (08 ต.ค. 2556)

ร่วมเปิดงานวันรวมน้ำใจให้... (17 ก.ย. 2556)

งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม... (14 ส.ค. 2556)

นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผ... (31 ก.ค. 2556)

คณะกรรมการตรวจรับแบบทดสอ... (31 ม.ค. 2556)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (06 ธ.ค. 2555)

ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นจั... (13 พ.ย. 2555)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณ... (08 มิ.ย. 2555)

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแ... (07 มิ.ย. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อ... (18 เม.ย. 2561)  
การเปิกเผยราคากลางและการคำนวณราค่กลางการจัดซื้อจัดจ้างซิ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง (จัด... (11 เม.ย. 2561)  
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกติดเครน) ตามที... (09 เม.ย. 2561)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างฯ จำนวน ๑๖ โครงการ (องค์การบริหา... (30 มี.ค. 2561)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อรถบรรทุกด้วยวิธีอิเล็กท... (30 มี.ค. 2561)
ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองบ่อ - โพนงาม ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังห... (30 มี.ค. 2561)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขเกษม หมู่ที่ ๔ บ้านดง... (30 มี.ค. 2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง ขายทอกตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภา... (30 มี.ค. 2561)
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยร่วมมิตรหร้อมบ่อพักและก่อสร้างผิวจราจร ... (21 มี.ค. 2561)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ (อบต.คำเต... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ (อบต.... (09 มี.ค. 2561)
การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน ๕ โครงการ และโครงการก่อสร้างถนน คสล. จ... (12 ก.พ. 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๙ โครงการ และโครงการขุด... (06 ก.พ. 2561)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และการเปิดเผยราคากลางและก... (18 ม.ค. 2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ปูแอสฟังท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้... (05 ม.ค. 2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสว่าง - นางิ้ว หมู่ท... (04 ม.ค. 2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นพ .ถ. ๔๓- ... (26 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ (องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก) (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหู่บ้านแบบบาดาล หมู่ท... (19 ธ.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบของโรงเรียนในสังกัดเ... (13 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ที่ นพ 0017.5/ว 3655 ลงวันที่ 12 มีนา... (17 เม.ย. 2561)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๕๓๐๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒ... (10 เม.ย. 2561)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๒๑๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (09 เม.ย. 2561)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๒๒๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (09 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ... (09 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๐๑๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (04 เม.ย. 2561)
การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ​หน... (21 มี.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๐๐๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ... (20 มี.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๐๑๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพั... (20 มี.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๙๔๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่ง... (19 มี.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๙๔๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการร... (19 มี.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๓๑๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับ... (16 มี.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๙๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เรืื่อง การติดตามผลก... (14 มี.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๒๘๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทา... (13 มี.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๒๘๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทา... (13 มี.ค. 2561)
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 (07 มี.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๗๗๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับ... (27 ก.พ. 2561)
แบบฟอร์ม..รายงานรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น... (19 ก.พ. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๒๔๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท.... (15 ก.พ. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๘ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับมอบพัส... (15 ก.พ. 2561)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th