Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๓๑๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับ... (16 มี.ค. 2561)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๙๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เรืื่อง การติดตามผลก... (14 มี.ค. 2561)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๒๘๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทา... (13 มี.ค. 2561)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๒๘๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทา... (13 มี.ค. 2561)
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 (07 มี.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๗๗๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับ... (27 ก.พ. 2561)
แบบฟอร์ม..รายงานรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น... (19 ก.พ. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๒๔๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท.... (15 ก.พ. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๘ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับมอบพัส... (15 ก.พ. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับมอบพัส... (15 ก.พ. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๑๕๘ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับ... (14 ก.พ. 2561)
เปลี่ยนแปลงเวลาในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ครั้งที... (08 ก.พ. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๗๗ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการส... (05 ก.พ. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๔๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง เร่งรัดและติดตามกา... (02 ก.พ. 2561)
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประ... (02 ก.พ. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๘๓๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอข้อมูลทางการศึกษาเกี่ยวกับบุค... (31 ม.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๘๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต... (29 ม.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 67 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมต้อนรับอธ... (19 ม.ค. 2561)
ที่ นพ 0023.1/ว 619 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ข... (17 ม.ค. 2561)
ที่ นพ 0023.1/ว 339 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่องการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบ... (09 ม.ค. 2561)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๗๗๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างทั่วไป) ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๗๗๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างทั่วไป) ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2561

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th